eLotus Top Menu - Brand

Traditional Acupuncture Points

LU

Lung (3 AM - 5 AM)
LU 1 Zhongfu
LU 2 Yunmen
LU 3 Tianfu
LU 4 Xiabai
LU 5 Chize
LU 6 Kongzui
LU 7 Lieque
LU 8 Jingqu
LU 9 Taiyuan
LU 10 Yuji
LU 11 Shaoshang

LI

Large Intestine (5 AM - 7 AM)
LI 1 Shangyang
LI 2 Erjian
LI 3 Sanjian
LI 4 Hegu
LI 5 Yangxi
LI 6 Pianli
LI 7 Wenliu
LI 8 Xialian
LI 9 Shanglian
LI 10 Shousanli
LI 11 Quchi
LI 12 Zhouliao
LI 13 Shouwuli
LI 14 Binao
LI 15 Jianyu
LI 16 Jugu
LI 17 Tianding
LI 18 Futu
LI 19 Kouheliao
LI 20 Yingxiang

ST

Stomach (7 AM - 9 AM)
ST 1 Chengqi
ST 2 Sibai
ST 3 Juliao
ST 4 Dicang
ST 5 Daying
ST 6 Jiache
ST 7 Xiaguan
ST 8 Touwei
ST 9 Renying
ST 10 Shuitu
ST 11 Qishe
ST 12 Quepen
ST 13 Qihu
ST 14 Kufang
ST 15 Wuyi
ST 16 Yingchuang
ST 17 Ruzhong
ST 18 Rugen
ST 19 Burong
ST 20 Chengman
ST 21 Liangmen
ST 22 Guanmen
ST 23 Taiyi
ST 24 Huaroumen
ST 25 Tianshu
ST 26 Wailing
ST 27 Daju
ST 28 Shuidao
ST 29 Guilai
ST 30 Qichong
ST 31 Biguan
ST 32 Futu
ST 33 Yinshi
ST 34 Liangqiu
ST 35 Dubi
ST 36 Zusanli
ST 37 Shangjuxu
ST 38 Tiaokou
ST 39 Xiajuxu
ST 40 Fenglong
ST 41 Jiexi
ST 42 Chongyang
ST 43 Xiangu
ST 44 Neiting
ST 45 Lidui

SP

Spleen (9 AM - 11 AM)
SP 1 Yinbai
SP 2 Dadu
SP 3 Taibai
SP 4 Gongsun
SP 5 Shangqiu
SP 6 Sanyinjiao
SP 7 Lougu
SP 8 Diji
SP 9 Yinlingquan
SP 10 Xuehai
SP 11 Jimen
SP 12 Chongmen
SP 13 Fushe
SP 14 Fujie
SP 15 Daheng
SP 16 Fuai
SP 17 Shidou
SP 18 Tianxi
SP 19 Xiongxiang
SP 20 Zhourong
SP 21 Dabao

HT

Heart (11 AM - 1 PM)
HT 1 Jiquan
HT 2 Qingling
HT 3 Shaohai
HT 4 Lingdao
HT 5 Tongli
HT 6 Yinxi
HT 7 Shenmen
HT 8 Shaofu
HT 9 Shaochong

SI

Small Intestine (1 PM - 3 PM)
SI 1 Shaoze
SI 2 Qiangu
SI 3 Houxi
SI 4 Wangu
SI 5 Yanggu
SI 6 Yanglao
SI 7 Zhizheng
SI 8 Xiaohai
SI 9 Jianzhen
SI 10 Naoshu
SI 11 Tianzong
SI 12 Bingfeng
SI 13 Quyuan
SI 14 Jianwaishu
SI 15 Jianzhongshu
SI 16 Tianchuang
SI 17 Tianrong
SI 18 Quanliao
SI 19 Tinggong

BL

Urinary Bladder (3 PM - 5 PM)
BL 1 Jingming
BL 2 Zanzhu
BL 3 Meichong
BL 4 Quchai
BL 5 Wuchu
BL 6 Chengguang
BL 7 Tongtian
BL 8 Luoque
BL 9 Yuzhen
BL 10 Tianzhu
BL 11 Dazhu
BL 12 Fengmen
BL 13 Feishu
BL 14 Jueyinshu
BL 15 Xinshu
BL 16 Dushu
BL 17 Geshu
BL 18 Ganshu
BL 19 Danshu
BL 20 Pishu
BL 21 Weishu
BL 22 Sanjiaoshu
BL 23 Shenshu
BL 24 Qihaishu
BL 25 Dachangshu
BL 26 Guanyuanshu
BL 27 Xiaochangshu
BL 28 Pangguangshu
BL 29 Zhonglushu
BL 30 Baihuanshu
BL 31 Shangliao
BL 32 Ciliao
BL 33 Zhongliao
BL 34 Xialiao
BL 35 Huiyang
BL 36 Chengfu
BL 37 Yinmen
BL 38 Fuxi
BL 39 Weiyang
BL 40 Weizhong
BL 41 Fufen
BL 42 Pohu
BL 43 Gaohuangshu
BL 44 Shentang
BL 45 Yixi
BL 46 Geguan
BL 47 Hunmen
BL 48 Yanggang
BL 49 Yishe
BL 50 Weicang
BL 51 Huangmen
BL 52 Zhishi
BL 53 Baohuang
BL 54 Zhibian
BL 55 Heyang
BL 56 Chengjin
BL 57 Chengshan
BL 58 Feiyang
BL 59 Fuyang
BL 60 Kunlun
BL 61 Pucan
BL 62 Shenmai
BL 63 Jinmen
BL 64 Jinggu
BL 65 Shugu
BL 66 Zutonggu
BL 67 Zhiyin

KI

Kidney (5 PM - 7 PM)
KI 1 Yongquan
KI 2 Rangu
KI 3 Taixi
KI 4 Dazhong
KI 5 Shuiquan
KI 6 Zhaohai
KI 7 Fuliu
KI 8 Jiaoxin
KI 9 Zhubin
KI 10 Yingu
KI 11 Henggu
KI 12 Dahe
KI 13 Qixue
KI 14 Siman
KI 15 Zhongzhu
KI 16 Huangshu
KI 17 Shangqu
KI 18 Shiguan
KI 19 Yindu
KI 20 Futonggu
KI 21 Youmen
KI 22 Bulang
KI 23 Shenfeng
KI 24 Lingxu
KI 25 Shencang
KI 26 Yuzhong
KI 27 Shufu

PC

Pericardium (7 PM - 9 PM)
PC 1 Tianchi
PC 2 Tianquan
PC 3 Quze
PC 4 Ximen
PC 5 Jianshi
PC 6 Neiguan
PC 7 Daling
PC 8 Laogong
PC 9 Zhongchong

TH

San Jiao (9 PM - 11 PM)
TH 1 Guanchong
TH 2 Yemen
TH 3 Zhongzhu
TH 4 Yangchi
TH 5 Waiguan
TH 6 Zhigou
TH 7 Huizong
TH 8 Sanyangluo
TH 9 Sidu
TH 10 Tianjing
TH 11 Qinglengyuan
TH 12 Xiaoluo
TH 13 Naohui
TH 14 Jianliao
TH 15 Tianliao
TH 16 Tianyou
TH 17 Yifeng
TH 18 Chimai
TH 19 Luxi
TH 20 Jiaosun
TH 21 Ermen
TH 22 Erheliao
TH 23 Sizhukong

GB

Gallbladder (11 PM - 1 AM)
GB 1 Tongziliao
GB 2 Tinghui
GB 3 Shangguan
GB 4 Hanyan
GB 5 Xuanlu
GB 6 Xuanli
GB 7 Qubin
GB 8 Shuaigu
GB 9 Tianchong
GB 10 Fubai
GB 11 Touqiaoyin
GB 12 Wangu
GB 13 Benshen
GB 14 Yangbai
GB 15 Toulinqi
GB 16 Muchuang
GB 17 Zhengying
GB 18 Chengling
GB 19 Naokong
GB 20 Fengchi
GB 21 Jianjing
GB 22 Yuanye
GB 23 Zhejin
GB 24 Riyue
GB 25 Jingmen
GB 26 Daimai
GB 27 Wushu
GB 28 Weidao
GB 29 Juliao
GB 30 Huantiao
GB 31 Fengshi
GB 32 Zhongdu
GB 33 Xiyangguan
GB 34 Yanglingquan
GB 35 Yangjiao
GB 36 Waiqiu
GB 37 Guangming
GB 38 Yangfu
GB 39 Xuanzhong
GB 40 Qiuxu
GB 41 Zulinqi
GB 42 Diwuhui
GB 43 Xiaxi
GB 44 Zuqiaoyin

LR

Liver (1 AM - 3 AM)
LR 1 Dadun
LR 2 Xingjian
LR 3 Taichong
LR 4 Zhongfeng
LR 5 Ligou
LR 6 Zhongdu
LR 7 Xiguan
LR 8 Ququan
LR 9 Yinbao
LR 10 Zuwuli
LR 11 Yinlian
LR 12 Jimai
LR 13 Zhangmen
LR 14 Qimen

Du

Du (Governing)
GV 1 Changqiang
GV 2 Yaoshu
GV 3 Yaoyangguan
GV 4 Mingmen
GV 5 Xuanshu
GV 6 Jizhong
GV 7 Zhongshu
GV 8 Jinsuo
GV 9 Zhiyang
GV 10 Lingtai
GV 11 Shendao
GV 12 Shenzhu
GV 13 Taodao
GV 14 Dazhui
GV 15 Yamen
GV 16 Fengfu
GV 17 Naohu
GV 18 Qiangjian
GV 19 Houding
GV 20 Baihui
GV 21 Qianding
GV 22 Xinhui
GV 23 Shangxing
GV 24 Shenting
GV 25 Suliao
GV 26 Renzhong
GV 27 Duiduan
GV 28 Yinjiao

Ren

Ren (Conception)
CV 1 Huiyin
CV 2 Qugu
CV 3 Zhongji
CV 4 Guanyuan
CV 5 Shimen
CV 6 Qihai
CV 7 Yinjiao
CV 8 Shenque
CV 9 Shuifen
CV 10 Xiawan
CV 11 Jianli
CV 12 Zhongwan
CV 13 Shangwan
CV 14 Juque
CV 15 Jiuwei
CV 16 Zhongting
CV 17 Shanzhong
CV 18 Yutang
CV 19 Zigong
CV 20 Huagai
CV 21 Xuanji
CV 22 Tiantu
CV 23 Lianquan
CV 24 Chengjiang

Chong

Chong (Thoroughfare)
CV 1 Huiyin
KI 11 Henggu
KI 12 Dahe
KI 13 Qixue
KI 14 Siman
KI 15 Zhongzhu
KI 16 Huangshu
KI 17 Shangqu
KI 18 Shiguan
KI 19 Yindu
KI 20 Futonggu
KI 21 Youmen
ST 30 Qichong

Dai

Dai (Girdle)
GB 26 Daimai
GB 27 Wushu
GB 28 Weidao

Yangqiao

Yangqiao (Yang Movement)
ST 1 Chengqi
BL 1 Jingming
ST 3 Juliao
ST 4 Dicang
SI 10 Naoshu
LI 15 Jianyu
LI 16 Jugu
GB 20 Fengchi
GB 29 Juliao
BL 59 Fuyang
BL 61 Pucan
BL 62 Shenmai

Yangwei

Yangwei (Yang Linking)
ST 8 Touwei
SI 10 Naoshu
GB 13 Benshen
GB 14 Yangbai
TH 15 Tianliao
GV 15 Yamen
GB 15 Toulinqi
GV 16 Fengfu
GB 16 Muchuang
GB 17 Zhengying
GB 18 Chengling
GB 19 Naokong
GB 20 Fengchi
GB 21 Jianjing
GB 35 Yangjiao
BL 63 Jinmen

Yinqiao

Yinqiao (Yin Movement)
BL 1 Jingming
KI 6 Zhaohai
KI 8 Jiaoxin
ST 9 Renying
ST 12 Quepen

Yinwei

Yinwei (Yin Linking)
KI 9 Zhubin
SP 12 Chongmen
SP 13 Fushe
LR 14 Qimen
SP 15 Daheng
SP 16 Fuai
CV 22 Tiantu
CV 23 Lianquan
Ex-HN1 Sishencong
Ex-HN2 Dangyang
Ex-HN3 Yintang
Ex-HN4 Yuyao
Ex-HN5 Taiyang
Ex-HN6 Erjian
Ex-HN7 Qiuhou
Ex-HN8 Shangyingxiang
Ex-HN9 Neiyingxiang
Ex-HN10 Juquan
Ex-HN11 Haiquan
Ex-HN12 Jinjin
Ex-HN13 Yuye
Ex-HN14 Yiming
Ex-HN15 Jingbailao
Ex-HN16 Anmian
Ex-HN17 Bailao
Ex-HN18 Bitong
Ex-HN19 Jiachengjiang
Ex-HN20 Qianzheng
Ex-HN21 Shanglianquan
Ex-HN22 Jiali
Ex-HN23 Xinshe
Ex-HN24 Xueyadian
Ex-CA1 Zigongxue
Ex-CA2 Qipang
Ex-CA3 Tituo
Ex-CA4 Zhixie
Ex-CA5 Qizhongsibian
Ex-CA6 Sanjiaojiu
Ex-CA7 Weishang
Ex-B1 Dingchuan
Ex-B2 Huatuojiaji
Ex-B3 Weiwanxiashu
Ex-B4 Pigen
Ex-B5 Xiazhishi
Ex-B6 Yaoyi
Ex-B7 Yaoyan
Ex-B8 Shiqizhuixia
Ex-B9 Yaoqi
Ex-B10 Chuanxi
Ex-B11 Huanmen
Ex-B12 Huanzhong
Ex-B13 Xiajiyu
Ex-B14 Juqueshu
Ex-B15 Jieji
Ex-UE1 Zhoujian
Ex-UE2 Erbai
EX-UE3 Zhongquan
EX-UE4 Zhongkui
Ex-UE5 Dagukong
Ex-UE6 Xiaogukong
Ex-UE7 Yaotongxue
Ex-UE8 Wailaogong
Ex-UE9 Baxie
Ex-UE10 Sifeng
Ex-UE11 Shixuan
Ex-UE12 Bizhong
Ex-UE13 Jianqian
Ex-UE14 Luozhen
Ex-LE1 Kuangu
Ex-LE2 Heding
Ex-LE3 Xinei
Ex-LE4 Neixiyan
Ex-LE5 Xiyan
Ex-LE6 Dannangxue
Ex-LE7 Lanwei
Ex-LE8 Neihuaijian
Ex-LE9 Waihuaijian
Ex-LE10 Bafeng
Ex-LE11 Duyin
Ex-LE12 Qiduan
Ex-LE13 Baichongwo
Ex-LE14 Lineiting