eLotus Top Menu - Brand

Master Tung Acupuncture Points

11

Fingers
T 11.01 Dajian
T 11.02 Xiaojian
T 11.03 Fujian
T 11.04 Waijian
T 11.05 Zhongjian
T 11.06 Huanchao
T 11.07 Zhisima
T 11.08 Zhiwujin & Zhiqianjin
T 11.09 Xinxi
T 11.10 Muhuo
T 11.11 Feixin
T 11.12 Erjiaoming
T 11.13 Dan
T 11.14 Zhisanzhong
T 11.15 Zhishen
T 11.16 Huoxi
T 11.17 Mu
T 11.18 Pizhong
T 11.19 Xinchang
T 11.20 Muyan
T 11.21 Sanyan
T 11.22 Fuyuan
T 11.23 Yanhuang
T 11.24 Fuke
T 11.25 Zhixian
T 11.26 Zhiwu
T 11.27 Wuhu
T 11.28 Shuangling*
T 11.29 Muling*
T 11.30 Baguansanxue*
T 11.31 Baguansixue*
T 11.32 Zhuyuan*

22

Hands
T 22.01 Chongzi
T 22.02 Chongxian
T 22.03 Shangbai
T 22.04 Dabai
T 22.05 Linggu
T 22.06 Zhongbai
T 22.07 Xiabai
T 22.08 Wanshunyi
T 22.09 Wanshuner
T 22.10 Shoujie
T 22.11 Tushui
T 22.12 Fanhoujue*
T 22.13 Xiaojie*
T 22.15 Sanchayi*
T 22.16 Sanchaer*
T 22.17 Sanchasan*
T 22.18 Zhihan*
T 22.19 Shoujingdian*
T 22.21 Shanggao*
T 22.22 Xiagao*
T 22.24 Guguan*
T 22.25 Zhongguan*
T 22.26 Muguan*
T 22.27 Tianweixue*

33

Fore Arms
T 33.01 Qimen
T 33.02 Qijiao
T 33.03 Qizheng
T 33.04 Huochuan
T 33.05 Huoling
T 33.06 Huoshan
T 33.07 Huofuhai
T 33.08 Shouwujin
T 33.09 Shouqianjin
T 33.10 Changmen
T 33.11 Ganmen
T 33.12 Xinmen
T 33.13 Renshi
T 33.14 Dishi
T 33.15 Tianshi
T 33.16 Quling
T 33.17 Xinling*
T 33.18 Ganlingsanxue*
T 33.19 Houjian*
T 33.20 Fugesan*

44

Upper Arms
T 44.01 Fenjin
T 44.02 Houzhui
T 44.03 Shouying
T 44.04 Fuding
T 44.05 Houzhi
T 44.06 Jianzhong
T 44.07 Beimian
T 44.08 Renzong
T 44.09 Dizong
T 44.10 Tianzong
T 44.11 Yunbai
T 44.12 Libai
T 44.13 Zhitong
T 44.14 Luotong
T 44.15 Xiaqu
T 44.16 Shangqu
T 44.17 Shuiyu
T 44.18 Sanling*
T 44.19 Shenjian*
T 44.20 Pianjian*
T 44.21 Guciyi*
T 44.22 Gucier*
T 44.23 Gucisan*
T 44.24 Zhengji*
T 44.25 Feiqiyi*
T 44.26 Feiqier*
T 44.27 Sanshen*
T 44.28 Dingke*
T 44.29 Houjian*
T 44.30 Fugesan*
T 44.31 Jianfeng*

55

Soles of Feet
T 55.01 Huobao
T 55.02 Huaguyi
T 55.03 Huaguer
T 55.04 Huagusan
T 55.05 Huagusi
T 55.06 Shangliu
T 55.07 Sansheng*

66

Top of Feet
T 66.01 Haibao
T 66.02 Mufu
T 66.03 Huoying
T 66.04 Huozhu
T 66.05 Menjin
T 66.06 Muliu
T 66.07 Mudou
T 66.08 Liuwan
T 66.09 Shuiqu
T 66.10 Huolian
T 66.11 Huoju
T 66.12 Huosan
T 66.13 Shuijing
T 66.14 Shuixiang
T 66.15 Shuixian
T 66.16 Wantong*

77

Lower Legs
T 77.01 Zhengjin
T 77.02 Zhengzong
T 77.03 Zhengshi
T 77.04 Boqiu
T 77.05 Yizhong
T 77.06 Erzhong
T 77.07 Sanzhong
T 77.08 Sihuashang
T 77.09 Sihuazhong
T 77.10 Sihuafu
T 77.11 Sihuaxia
T 77.12 Fuchang
T 77.13 Sihuali
T 77.14 Sihuawai
T 77.15 Shangchun
T 77.16 Xiachun
T 77.17 Tianhuang
T 77.18 Tianhuangfu [shenguan]
T 77.19 Dihuang
T 77.20 Sizhi
T 77.21 Renhuang
T 77.22 Cesanli
T 77.23 Cexiasanli
T 77.24 Zuqianjin
T 77.25 Zuwujin
T 77.26 Qihu
T 77.27 Waisanguan
T 77.28 Guangming
T 77.29 Shuanglongyi*
T 77.30 Shuanglonger*

88

Upper Legs
T 88.01 Tongguan
T 88.02 Tongshan
T 88.03 Tongtian
T 88.04 Jiemeiyi
T 88.05 Jiemeier
T 88.06 Jiemeisan
T 88.07 Ganmaoyi
T 88.08 Ganmaoer
T 88.09 Tongshen
T 88.10 Tongwei
T 88.11 Tongbei
T 88.12 Minghuang
T 88.13 Tianhuang
T 88.14 Qihuang
T 88.15 Huozhi
T 88.16 Huoquan
T 88.17 Simazhong
T 88.18 Simashang
T 88.19 Simaxia
T 88.20 Xiaquan
T 88.21 Zhongquan
T 88.22 Shangquan
T 88.23 Jinqianxia
T 88.24 Jinqianshang
T 88.25 Zhongjiuli
T 88.26 Shangjiuli
T 88.27 Xiajiuli
T 88.28 Jie
T 88.29 Neitongguan
T 88.30 Neitongshan
T 88.31 Neitongtian
T 88.32 Shiyin
T 88.33 Jinyingshang*
T 88.34 Jinyingxia*
T 88.35 Piyi*
T 88.36 Pier*
T 88.37 Pisan*
T 88.38 Mufu*
T 88.39 Muliang*
T 88.40 Muchang*
T 88.41 Huofu*
T 88.42 Huoliang*
T 88.43 Huochang*
T 88.44 Shangqi*
T 88.45 Xiaqi*
T 88.46 Tuling*
T 88.47 Muhuang*
T 88.48 Sanlingyi*
T 88.49 Sanlinger*
T 88.50 Sanlingsan*
T 88.51 Qili*

99

Ears
T 99.01 Erhuan
T 99.02 Muer
T 99.03 Huoer
T 99.04 Tuer
T 99.05 Jiner
T 99.06 Shuier
T 99.07 Erbei
T 99.08 Ersan
T 99.09 Shener*
T 99.10 Tianer*
T 99.11 Eryuan*
T 99.12 Muying*
T 99.13 Waier*
T 99.14 Pifu*
T 99.15 Jiangyadian*
T 99.16 Sanchashenjing*
T 99.17 Zhongliu*
T 99.18 Xiaxin*
T 99.19 Jiazhuangxianzhong*
T 99.20 Feiqizhong*
T 99.21 Xingfendian*

1010

Head
T 1010.01 Zhenghui
T 1010.02 Zhouyuan
T 1010.03 Zhoukun
T 1010.04 Zhoulun
T 1010.05 Qianhui
T 1010.06 Houhui
T 1010.07 Zongshu
T 1010.08 Zhenjing
T 1010.09 Shangli
T 1010.10 Sifuer
T 1010.11 Sifuyi
T 1010.12 Zhengben
T 1010.13 Majinshui
T 1010.14 Makuaishui
T 1010.15 Fukuai
T 1010.16 Liukuai
T 1010.17 Qikuai
T 1010.18 Muzhi
T 1010.19 Shuitong
T 1010.20 Shuijin
T 1010.21 Yuhuo
T 1010.22 Biyi
T 1010.23 Zhouhuo
T 1010.24 Zhoujin
T 1010.25 Zhoushui

VT

Ventral Torso
T VT.01 Houejiu
T VT.02 Shierhou
T VT.03 Jinwu
T VT.04 Weimaoqi
T VT.05 Fuchaoershisan

DT

Dorsal Torso
T DT.01 Fenzhishang
T DT.02 Fenzhixia
T DT.03 Qixing
T DT.04 Wuling
T DT.05 Shuangfeng
T DT.06 Jiuhou
T DT.07 Sanjin
T DT.08 Jingzhi
T DT.09 Jinlin
T DT.10 Dingzhu
T DT.11 Houxin
T DT.12 Ganmaosan
T DT.13 Shuizhong
T DT.14 Shuifu
T DT.15 Sanjiang
T DT.16 Shuanghe
T DT.17 Chongxiao